20 YAŞINI DOLDURMUŞ ARAÇLAR

Eylül 07 2018

20 YAŞINI DOLDURMUŞ ARAÇLARDAN KURTULUN

DETAYLI BİLGİ İÇİN: NETGRUP DANIŞMANLIK 

0532 400 16 90/  0546 446 37 57

20 YAŞINI DOLDURMUŞ ARAÇLARDAN KURTULUN

DETAYLI BİLGİ İÇİN: NETGRUP DANIŞMANLIK  0532 400 16 90

20 YAŞINI DOLDURMUŞ VE YA BİR ŞEKİLDE ELİNİZDE OLMAYAN ARAÇLARDAN KURTULUN. TRAFİKTEN SİLİNİZİ VERGİ VE TRAFİK CEZALARINDAN, FAİZLERDEN KURTUKMANIN TAM ZAMANI Trafik sicilinde kayıtlı bulunan 1997 model veya daha eski olan motorlu taşıtların, 31/12/2018 tarihine kadar kayıt ve tescillerinin silinmesi ve hurdaya çıkarılması durumunda borcun % 25 verilecek araç TRAFİKTEN DÜŞÜMÜ YAPILACAK

DETAYLI BİLGİ İÇİN: NETGRUP DANIŞMANLIK  0532 400 16 90

hurda araç ötv indirimi şartları,

hurda araç fiyatları,

hurda araç indirimi nasıl olacak,

hurda araç yasası resmi gazete 2018,

hurda araç alımı için nereye başvurulacak,

fiat hurda indirimi,

hurda araç indirimi şartları,

hurda araç yasası 2018,

 

Beklenen Hurda Araç Desteği Yapılandırma Yasasından Çıktı

Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren 7020 sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Kanun‘una eklenen geçici madde ile 20 veya daha fazla yaştaki araçların trafikten çekilmesi ile motorlu taşıt vasfını kaybetmesine rağmen trafik sicilinde kayıtlı olarak yer alan araçların trafik sicilinden kayıtlarının terkin edilmesine ilişkin bir nevi vergi desteği sağlanmıştır. 7020 sayılı kanunun geçici 1 inci maddesinde yer alan düzenlemenin genel esasları aşağıda üç madde halinde belirtilmiştir. Buna göre;

– Trafik sicilinde kayıtlı bulunan 1997 model veya daha eski olan motorlu taşıtların, 31/12/2018tarihine kadar kayıt ve tescillerinin silinmesi ve hurdaya çıkarılması suretiyle il özel idarelerine, büyükşehir belediyelerine veya Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumuna ait hurda müdürlüklerinden birine bedelsiz olarak teslim edenlerin, hurdaya çıkarılan taşıta ilişkin olarak 31/12/2018 tarihine kadar tahakkuk etmiş ve ödenmemiş olan motorlu taşıtlar vergisi ile gecikme zammı, gecikme faizi, vergi cezaları ile 31/12/2016 tarihine kadar tescil plakasına kesilen idari para cezaları terkin edilir. Taşıtların ilgili kurumlara teslimi ile il özel idarelerinin veya büyükşehir belediyelerinin bu kapsamda teslim aldıkları hurda taşıtların satışından elde ettikleri kazançlar ve bu faaliyetlerle ilgili olarak yapılan işlemler ve düzenlenen kağıtlar her türlü vergi, resim ve harçtan müstesnadır.

– Taşıtlarını noter satış senediyle veya kamu kurum ve kuruluşlarından satın alıp ilgili trafik tescil kuruluşunda adlarına kayıt ve tescil ettirmemiş olan gerçek ve tüzel kişiler 31/12/2018 tarihine kadar kayıt ve tescil işlemlerini tamamlayarak bu maddenin öngördüğü diğer şartları da yerine getirmeleri hâlinde bu madde hükmünden yararlanabilirler.

– Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla (27/05/2017) mevcut olmayan veya herhangi bir nedenle motorlu taşıt vasfını kaybetmiş olup modeli 2005 ve daha eski olan taşıtların, durumlarının belgelerle tevsik edilmesi veya ilgili trafik tescil kuruluşu nezdinde adlarına kayıtlı olanlar tarafından yazılı bildirimde bulunulması hâlinde, bu taşıtlara ait motorlu taşıtlar vergilerinin 1/4’ünün 31/12/2018 tarihine kadar ödenmesi şartıyla, kalan vergi aslı, gecikme zammı, gecikme faizi, vergi cezaları ve tescil plakasına kesilen idari para cezalarının tamamının tahsilinden vazgeçilir ve ödemeyi müteakip trafik tescil kayıtları silinir. Trafik tescil kayıtları silinen motorlu taşıtların daha sonra bulunması veya varlığının tespiti hâlinde, terkin tarihi itibarıyla trafik tescil kaydı yapılır ve terkin edilen vergi ve diğer amme alacakları ayrıca bir işleme gerek olmaksızın takip ve tahsil edilir.

Belirtilen hurda araç desteği düzenlemesinden gerçeğe aykırı bildirimde bulunmak suretiyle yararlananlar, bu fiilleri başkaca bir suç teşkil etmediği takdirde 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 206 ncı maddesi gereğince “Resmi Belgenin Düzenlenmesinde Yalan Beyan” suçundan, il özel idareleri, büyükşehir belediyeleri ve MKEK Hurda İşletmesi Müdürlüğünce bu madde hükmüne göre teslim alınan taşıtları, taşıt vasfını kaybettirecek şekilde kullanılamaz hâle getirmeyenler ile bu hususa ilişkin gerekli tedbirleri almayanlar aynı Kanunun 257 nci maddesi gereğince “Görevi Kötüye Kullanma” suçundan cezalandırılacağı kanunda belirtilmiştir.

7020 sayılı kanunun geçici 1. maddesi ile yapılan eski araçların trafikten çekilmesine ilişkin vergi desteği düzenlemesi özet itibariyle yukarı da ifade edilmiştir. Beklenen hurda araç desteğinin yapılan bu düzenleme mi olduğu yoksa vatandaşların beklentilerinin gerisinde mi kaldığı zamanla ortaya çıkacaktır.

Yorum Yazın

Hemen Ara Fiyat Öğren!
Hemen Fiyat Öğren!